สายด่วน : 086-688-5686 , 061-172-5000

ใบอนุญาติ และหนังสือรับรอง

อันดามันแทร็คกิ้ง ได้รับการรับรองการทำงานจาก ตามประกาศของกรมขนส่งทางบก

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดคุณลักษณะและรบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง และเงื่อนไขการขอรับการรับรองอุปกรณ์ GPS จากกรมฯ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการติดตั้ง GPS ของรถโดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น) ที่จดทะเบียนก่อน ๑ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นการกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถทั้งรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่อยู่นอกเหนือจากประกาศตามข้อ ๑ และประกาศเดิมของรถขนส่งวัตถุอันตราย

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘


ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งสองฉบับทั้ง 3 และ 4 เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาของรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่และรถโดยสารที่อต่ออายุทะเบียน ทั้งที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้วและยังไม่ได้ติดตั้ง

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกาศทั้งสองฉบับ 5 และ 6 เป็นการกำหนดเงื่อนเวลาของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่จดทะเบียนใหม่และรถทีต่ออายุทะเบียน ทั้งที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว และยังไม่ได้ติดตั้ง

หนังสือรับรอง

อันดามันแทร็คกิ้ง ได้รับการรับรองการทำงานจาก ตามประกาศของกรมขนส่งทางบก